Valmieras pilsētas pašvaldības apbalvojumi

Valmieras pilsētas pašvaldības apbalvojumi

„Par Valmieras pilsētas pašvaldības apbalvojumiem”

Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums

Grozījumi: 27.09.2012. sēdes lēmums Nr.274, prot. Nr.13, 33.§

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Šis NOLIKUMS nosaka Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk tekstā- PAŠVALDĪBA) apbalvojumus un to piešķiršanas kārtību.
1.2. PAŠVALDĪBAI ir šādi apbalvojumi:
1.2.1. GODA VALMIERIETIS;
1.2.2. GADA VALMIERIETIS;
1.2.3. PATEICĪBA;
1.2.4. BALVA IZGLĪTĪBĀ;
1.2.5. BALVA KULTŪRĀ;
1.2.6. SPORTISKIE SASNIEGUMI;
1.2.7. GADA SPORTISTS, GADA SPORTISTE, GADA SPORTA SPĒĻU KOMANDA un GADA TRENERIS;
1.2.8. BĒRNU UN JAUNIEŠU SPORTA LAUREĀTS;
1.2.9. Par sasniegumiem interešu un profesionālajā izglītībā;
1.2.10. PAR SASNIEGUMIEM mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu lasījumos.
1.2.11. APBALVOJUMS „Par teicamām sekmēm mācību darbā
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.09.2012. sēdes lēmumu Nr.274)
1.2.12. VALMIERAS JAUNIEŠU BALVA.

7. Apbalvojuma „SPORTISKIE SASNIEGUMI” piešķiršanas kārtība

7.1. APBALVOJUMA „SPORTISKIE SASNIEGUMI” mērķis ir sumināt sportistus, sportistu komandu, viņu trenerus un sporta klubus par ievērojamiem sasniegumiem sportā.
7.2. apbalvojuma „Sportiskie sasniegumi” pretendenti ir Valmieras pilsētā vai citviet reģistrētas sporta organizācijas, kuras dod vai ir devušas būtisku ieguldījumu Valmieras pilsētas vārda popularizēšanā, kā arī sportisti vai komandas, kas tajās darbojas.
7.3. apbalvojums „Sportiskie sasniegumi” tiek piešķirts, ņemot vērā informāciju par sportistu vai komandu sasniegumiem nekomerciālo sacensību, kuras apstiprinājušas attiecīgo sporta veidu federācijas, pieaugušo (tajā skaitā veterānu) konkurencē periodā no kalendārā gada 1.decembra līdz kārtējā gada 30.novembrim.
7.4. Pretendēt apbalvojuma „Sportiskie sasniegumi” saņemšanai var individuāli startējošie sportisti, kuri:
7.4.1. izpildījuši Olimpisko un Paraolimpisko (turpmāk tekstā Olimpisko) spēļu kvalifikācijas normatīvu un iekļauti Latvijas Olimpiskās komandas sastāvā;
7.4.2. Pasaules čempionātā vai pasaules kausa izcīņas kopvērtējumā izcīnījuši 1.-12.vietu olimpiskajos sporta veidos, vai 1.-8.vietu neolimpiskajos sporta veidos;
7.4.3. Eiropas čempionātā vai Eiropas kausa izcīņas kopvērtējumā izcīnījuši 1.-8.vietu olimpiskajos sporta veidos, vai 1.-6.vietu neolimpiskajos sporta veidos;
7.4.4. Latvijas valsts individuālajā vai komandu čempionātā izcīnījuši 1.vietu;
7.4.5. Komandā startējošiem sportistiem, kas iekļauti Latvijas izlases komandas sastāvā olimpiskajā sporta veidā;
7.4.6. Sporta spēļu komandām, kas:
7.4.6.1. Baltijas valstu vai cita starptautiskā mēroga čempionātos komandu vērtējumā izcīnījušas 1.-8.vietu,
7.4.6.2. Latvijas valsts čempionātā (augstākajā līgā vai virslīgā) komandu vērtējumā izcīnījušas 1.-6.vietu.
7.5. Pieteikumu apbalvojuma „Sportiskie sasniegumi” saņemšanai var iesniegt sportisti, treneri, sporta klubu vai organizāciju pārstāvji, sporta entuziasti. Pieteikumam jāpievieno ziņas par sportista un/vai komandas sasniegumiem sacensībās, tās pamatojot ar oficiāla dokumenta kopiju vai precīzu interneta adresi juridiskas personas mājas lapā.
7.6. Pieteikumi jāiesniedz PAŠVALDĪBĀ Lāčplēša ielā 2, Valmierā, LV-4201, līdz kalendārā gada 31.oktobrim. Pēc 31.oktobra iesniegtos pieteikumus nevērtēs.
7.7. Par novembrī iegūtajiem sportiskajiem sasniegumiem, kas atrunāti Nolikuma 7.4.punktā, pieteikumus apbalvojuma saņemšanai izsludina līdz 30.novembrim. Pēc 30.novembra iesniegtos pieteikumus nevērtēs.
7.8. Apbalvojuma „Sportiskie sasniegumi” atribūts ir simboliska balva.

8. Apbalvojumu „GADA SPORTISTS”, „GADA SPORTISTE”, „GADA SPORTA SPĒĻU KOMANDA”, „GADA TRENERIS” piešķiršanas kārtība

8.1. APBALVOJUMU „GADA SPORTISTS”, „GADA SPORTISTE”, „GADA SPORTA SPĒĻU KOMANDA”, „GADA TRENERIS” mērķis ir sveikt sportistus, sporta spēļu komandas un viņa trenerus par īpašiem un augstiem sasniegumiem sportā.
8.2. Apbalvojumu „GADA SPORTISTS” vai „GADA SPORTISTE” pasniedz vienam sportistam un „GADA TRENERIS” viņu treneriem.
8.3. Apbalvojumu„GADA SPORTA SPĒĻU KOMANDA” saņem sporta attiecīga spēļu komanda un „ GADA TRENERIS” tās treneris.
8.4. APBALVOJUMA „GADA SPORTISTS”, „GADA SPORTISTE”, „GADA SPORTA SPĒĻU KOMANDA”, „GADA TRENERIS” saņēmējus apstiprina PAŠVALDĪBAS Sporta attīstības padome, izvērtējot sportiskos sasniegumus periodā no sekojošā gada 1.decembra līdz kārtējā gada 30.novembrim.
8.5. APBALVOJUMU „GADA SPORTISTS”, „GADA SPORTISTE”, „GADA SPORTA SPĒĻU KOMANDA”, „GADA TRENERIS” atribūts ir simboliska balva.

9. Apbalvojuma „Bērnu un jauniešu sporta laureāts”

piešķiršanas kārtība
9.1. APBALVOJUMA „Bērnu un jauniešu sporta laureāts” mērķis ir popularizēt bērnu un jauniešu saturīgas un lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, sumināt sportistus, sporta spēļu komandas, viņu trenerus par augstvērtīgu rezultātu sasniegšanu sportā.
9.2. APBALVOJUMU „Bērnu un jauniešu sporta laureāts” pasniedz divās nominācijās: (1) „Par sasniegumiem sportā” un (2) „JAUNATNES SPORTA LAUREĀTS”:
9.2.1. APBALVOJUMU nominācijā „Par sasniegumiem sportā” piešķir PAŠVALDĪBAS dibināto vispārējās, speciālās, interešu un profesionālās ievirzes un profesionālo izglītības iestāžu oficiāli apstiprināto programmu izglītojamajiem un pedagoģiskajiem darbiniekiem par sasniegumiem (1.-3.vietu) Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un sporta federāciju noteiktajās interešu, profesionālās ievirzes un profesionālās izglītības sporta aktivitātēs Vidzemes, valsts un starptautiskajā (Baltijas, Eiropas un pasaules) mērogā.
9.2.2. APBALVOJUMU nominācijā „JAUNATNES SPORTA LAUREĀTS” piešķir jaunietim un junioram vecumā no 12 - 19 gadiem, kurš izpildījis Nolikuma 9.3.punktā minētās prasības, un viņa trenerim. Sportistam ir jāpārstāv Valmieras pilsētā reģistrētās sporta organizācijas vai citviet reģistrētās sporta organizācijas, kas dod būtisku ieguldījumu Valmieras pilsētas vārda reklamēšanā.
9.3. Pretendēt APBALVOJUMA nominācijā „JAUNATNES SPORTA LAUREĀTS” saņemšanai var:
9.3.1. individuālajos sporta veidos vecumā no 14-19 gadiem:
9.3.1.1. sportists, kurš iekļuvis Latvijas valsts izlases sastāvā (federācijas apstiprinājums) un piedalījies pasaules, Eiropas, Baltijas valstu jaunatnes, junioru čempionātos,
9.3.1.2. Latvijas pieaugušo čempionāta 1.-3.vietu ieguvēji,
9.3.1.3. Latvijas jaunatnes, junioru meistarsacīkšu 1.-3.vietu ieguvēji olimpiskajos sporta veidos un 1.vietu ieguvēji neolimpiskajos sporta veidos,
9.3.1.4. dalībnieku rezultātus stafešu komandās nevērtē;
9.3.2. individuālajos sporta veidos vecumā no 12-14 gadiem:
9.3.2.1. Latvijas jaunatnes meistarsacīkšu 1.vietu ieguvēji,
9.3.2.2. dalībnieku rezultātus stafešu komandās nevērtē;
9.3.3. komandu sporta veidos:
9.3.3.1. Latvijas jaunatnes un junioru meistarsacīkstēs 1.-3.vietu ieguvēji komandu olimpiskajos sporta veidos visās vecuma grupās no 12 gadiem,
9.3.3.2. Latvijas jaunatnes un junioru meistarsacīkšu 1.vietu ieguvēji komandu neolimpiskajos sporta veidos visās vecuma grupās no 12 gadiem,
9.3.3.3. individuāli sportisti komandu sporta veidos, kuri startējuši Latvijas valsts izlases sastāvā pasaules, Eiropas, Baltijas valstu jauniešu čempionātos;
9.3.4. Atsevišķos gadījumos var izskatīt priekšlikumus par laureāta nosaukuma piešķiršanu jauniešiem, kuri sasnieguši ievērojamus rezultātus izvērtēšanas periodā.
9.4. APBALVOJUMS „Bērnu un jauniešu sporta laureāts” tiek piešķirts 1 (vienā) no nominācijām, vērtējot 1 (vienu) pieteikumā minēto augstāko sasniegumu par sportiskajiem rezultātiem laika posmā no iepriekšējā gada 1.novembra līdz kārtēja gada 31.oktobrim.
9.5. Pieteikumus apbalvojuma saņemšanai APBALVOJUMAM „Bērnu un jauniešu sporta laureāts” var iesniegt PAŠVALDĪBAS dibinātās izglītības iestādes, sportisti, treneri, sporta klubu vai organizāciju pārstāvji, sporta entuziasti. Pieteikumi kopā ar sacensību protokolu kopijām vai precīzu interneta adresi juridiskas personas mājas lapā, kurā var gūt apstiprinājumu rezultātiem, iesniedzami Valmieras Bērnu sporta skolā katru gadu līdz 5.novembrim. Laikā neiesniegtos pieteikumus Valmieras Bērnu sporta skola un Valmieras sporta attīstības padome neizskata.
9.6. APBALVOJUMA „Bērnu un jauniešu sporta laureāts” atribūts ir balva.

10. Apbalvojuma „Par sasniegumiem interešu un profesionālajā izglītībā” piešķiršanas kārtība

10.6. Sasniegumi sporta jomā iesniedzami atbilstoši Nolikuma 9.punktam „Apbalvojuma „Bērnu un jauniešu sporta laureāts” piešķiršanas kārtība”.

14. Apbalvojumu pasniegšanas kārtība

14.5. Apbalvojumus „SPORTISKIE SASNIEGUMI”, „GADA SPORTISTS”, „GADA SPORTISTE”, „GADA SPORTA SPĒĻU KOMANDA”, „GADA TRENERIS” pasniedz PAŠVALDĪBAS organizētā pasākumā;
14.6. APBALVOJUMU „BĒRNU UN JAUNIEŠU SPORTA LAUREĀTS” pasniedz reizi gadā īpašā PAŠVALDĪBAS organizētā pasākumā.

ApbalvojumsAtbildīgā struktūrvienība; iestāde
GADA SPORTISTS; GADA SPORTISTE; GADA SPORTA SPĒĻU KOMANDAValmieras Izglītības pārvalde; Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļa; Valmieras Kultūras centrs
BĒRNU UN JAUNIEŠU SPORTA LAUREĀTSValmieras Izglītības pārvalde; Valmieras Bērnu sporta skola; Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļa; Valmieras Kultūras centrs